Buro Klink

  /  Orthopedagoog   /  De Cito-toets. Uitleg voor ouders
Cito toets uitleg orthopedagoog Utrecht

De Cito-toets. Uitleg voor ouders

Kinderen zitten op school om er te leren. Op veel scholen wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en in kaart gebracht met het leerlingvolgsysteem van de Cito. Je hebt vast wel eens van de Cito gehoord op de school van jouw kind of een Cito-score gezien in het rapport van jouw kind. Maar waarom worden er eigenlijk Cito-toetsen afgenomen? En wat geeft een score op de Cito eigenlijk aan?

Wat meet een Cito toets?

Een Cito-toets meet de algemene vaardigheid van het lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen en soms ook andere vakgebieden. Anders dan bij methodegebonden toetsen, waarbij de leerkracht waarneemt of de leerstof die een bepaalde periode aan bod is geweest door een leerling wel of niet wordt beheerst, wordt bij een Cito-toets gekeken naar de algemene vaardigheid in vergelijking met andere leerlingen. Er wordt gekeken naar wat een kind al goed kan en wat het nog moeilijk vindt.

Waarom een Cito toets?

De ontwikkelingen van kinderen kan van groep 1 tot en met groep 8 worden gevolgd met Cito-toetsen. De gegevens van de toets wordt door de leerkracht gebruikt om het onderwijs zo in te richten, dat wordt geanticipeerd op onderlinge verschillen. Niet ieder kind is hetzelfde. De één is goed in rekenen, de ander is goed in spelling. De één heeft daardoor meer of minder instructie nodig dan de ander. Een leerkracht probeert zijn of haar onderwijs zo in te richten, dat ieder kind krijgt waar het behoefte aan heeft.

Oefenen voor een Cito toets?

Sommige praktijken bieden een training aan voor de Cito-toets, zolang zich dit beperkt tot het oefenen van de type vragen van Cito kan dit niet veel kwaad. Mocht er zo frequent geoefend worden, dat dit de scores op de Cito beïnvloed, dan is het geen goede representatie meer van het functioneringsniveau van een leerling. Hierin schuilt het gevaar dat het onderwijs onvoldoende kan worden afgestemd op de leerling.

Midden (M) en Eind (E)-toets?

De toetsen horen bij het Cito Leerlingvolgsysteem (LVS). Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van leerlingen op school met deze toetsen gevolgd wordt. Er wordt elk half jaar gekeken naar hoe de leerlingen ervoor staan. De eerste toets vindt ongeveer halverwege het schooljaar plaats. Dat is eind januari, begin februari. Deze toets worden de midden toetsen of M-toetsen genoemd. Aan het eind van het schooljaar worden de E-toetsen afgenomen. Dat vindt vaak begin juni plaatst. Eind heeft in dit geval niks te maken met de eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. Een midden of eind-toets kun je dus herkennen aan de M van midden of E van eind. Ter illustratie: Zit jouw kind in groep 5 en heeft het in januari Cito Rekenen gemaakt? Dan duiden we dit als volgt aan: Cito Spelling M5. Een AVI-toets die eind groep 7 afgenomen is, noemen we AVI E7.

De score op een Cito-toets

Een Cito-score is de score die is behaald op een Cito toets. De scores op Cito-toetsen worden aangeduid in een letterscore van A tot en met E of met de Romeinse cijfers I tot en met V. Daarbij is een A-score de hoogst haalbare score en E het laagst. Bij de Romeinse cijfers is een I het hoogste niveau en een V het laagst. Een school kiest vaak zelf welke beoordeling het gebruikt; de letters of Romeinse cijfers. Sommige scholen laten beide beoordelingen op het rapport zien. Hierbij geldt dat het één niet beter is dan het ander.

Normering

Wat zegt zo’n Cito-score nou eigenlijk? Cito zet de scores van het kind af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Wanneer een kind een B-score heeft behaald op Cito Spelling, dan betekent het dat jouw kind met deze score behoort tot de 25% die net tot ruim onder het gemiddelde scoren. Een kind met een IV-score op Cito Begrijpend Lezen behoort tot de 20% die onder het landelijke gemiddelde scoren. 

In de tabel hieronder zijn beide normeringen naast elkaar te zien. 

Let op: het gaat hierbij steeds niet om de scores van de Centrale Eindtoets, maar om de toetsen die gedurende het schooljaar bij kinderen worden afgenomen om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen. 

Welke toetsen vallen onder het Cito LVS?

 • Taal voor kleuters
 • Rekenen voor kleuters
 • Rekenen-Wiskunde 3.0
 • Rekenen-Basisbewerkingen
 • DMT en AVI
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen 3.0
 • Begrijpend luisteren
 • Spelling 3.0
 • Taalverzorging
 • Woordenschat 3.0
 • Studievaardigheden
 • Me2! Engels

Vragen over de Cito-scores? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Bron: Cito.nl