Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro Klink

Versie april 2017

Definitie:

Mevrouw M.C. Grijpink MSc., handelend onder de naam Buro Klink, gevestigd aan de Pieter Breughelstraat 47, te Utrecht, hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding en aanvang van de overeenkomst

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door de opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd, of wanneer opdrachtnemer is begonnen met haar werkzaamheden.

Artikel 3. Prijzen

De opdrachtnemer kan de prijzen tussentijds verhogen. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever minimaal twee kalendermaanden van tevoren schriftelijk op de hoogte.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtnemer factureert haar honorarium maandelijks achteraf.
 2. De opdrachtnemer kan bij kortlopende opdrachten een vooruitbetaling factureren.
 3. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.
 4. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat in gebreke stelling door deopdrachtnemer noodzakelijk is.
 5. In geval van verzuim zijn alle door de opdrachtnemer te maken incassokosten voor rekening vanopdrachtgever.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen van wat hen uit hoofde van hun relatie ter kennis is gekomen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen in de verleende dienst, als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.
 2. Voor het geval de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld, blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot vijftig procent van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in het lopende kalenderjaar gefactureerde bedragen.

Artikel 7. Ontbinding

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bevoegd de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat zij over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 8. Beroepscode van de NVO

 1. Op deze overeenkomst is van toepassing de Beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).
 2. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de Beroepscode van de NVO prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden boven die van de Beroepscode van de NVO.

Artikel 9. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot de opdracht dienen aanhangig te worden gemaakt op de wijze zoals dat geregeld is bij de NVO.
 2. Indien het toepasselijk orgaan van de NVO zich niet bevoegd verklaart, beslist de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer over alle geschillen naar Nederlands recht.