Dyslexie

  /  Dyslexie

“Verbetert het lezen en spellen na het bieden van extra ondersteuning niet en blijft de achterstand ten opzichte van klasgenoten groot, dan is er reden voor een dyslexieonderzoek.”

a
Dyslexie onderzoek
Dyslexie behandeling
a
Psycho-educatie
a
Dyslexie screening

Dyslexieonderzoek

Vanaf groep 3 kunnen lees- en spellingproblemen bij het kind gesignaleerd worden. Mocht het lezen en spellen na het bieden van extra ondersteuning niet verbeteren en blijft de achterstand ten opzichte van klasgenoten groot, dan is er reden voor een dyslexietest.

Een dyslexietest kan vanaf medio groep 4 worden aangevraagd. Wanneer sprake is van dyslexie ontvangt uw kind een dyslexieverklaring. In een dyslexieverklaring staat beknopt beschreven op grond waarvan de diagnose dyslexie is vastgesteld en wordt beschreven welke hulp en voorzieningen noodzakelijk zijn in het onderwijs. Er kan gekozen worden voor dyslexiebehandeling of, wanneer geen sprake blijkt te zijn van dyslexie, (voor het voortzetten van) remedial teaching voor de lees- en spellingproblematiek.

Bij het stellen van de diagnose dyslexie wordt gebruik gemaakt van de criteria van de BredeVakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD, 2021). Er wordt tijdens het onderzoek samengewerkt met een GZ-psycholoog. Meer informatie over dyslexie, leest u in mijn blog ‘Wat is dyslexie?‘.

Buro Klink heeft géén contracten met de gemeente Utrecht en gemeente Woerden. Daardoor is het niet mogelijk onderzoek naar dyslexie of dyslexiebehandeling vergoed te krijgen.

Een dyslexietest bestaat uit:

Het vaststellen van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen.

De bepaling van het algemeen intelligentieniveau.

Het uitsluiten van factoren die de lees- en spellingproblemen kunnen veroorzaken, zoals problemen met het gehoor of het zicht, slecht onderwijs, schoolverzuim of een algemeen verstandelijke beperking.

Tot slot wordt gezocht naar factoren die de achterstand op het gebied van lezen en spellen verklaren.

Dyslexiebehandeling

Hoewel dyslexie niet zal verdwijnen, zorgt intensieve begeleiding voor vooruitgang en zelfvertrouwen in het (leren) lezen en spellen. Kinderen worden tijdens de dyslexiebehandeling actief gemaakt om te lezen en spellen. De dyslexiebehandeling is taakgericht, dat wil zeggen gericht op het lezen van woorden en teksten, en op de (onveranderlijke) spelling.

Lezen

Bij het lezen wordt gebruikt gemaakt van speciale leesmethodieken om succeservaringen tijdens het lezen te bevorderen en falen te voorkomen. Het is van belang dat het kind veel gaat lezen (leeskilometers maken), in boekjes die het zelf leuk vindt.

Spelling

Bij spelling is het van belang dat eerst de koppeling tussen klanken en letters goed is ingeslepen. Wanneer het kind dit goed beheerst, worden de spellingregels aangeleerd. Per spellingregel ontvangt het kind een kaart met uitleg voor in het ‘spellingopzoekboekje’. Dit boekje kan gebruikt worden tijdens het maken van het huiswerk en tijdens de spellinglessen in de klas.

Omdat dyslexie een hardnekkig probleem is, is meer oefening nodig dan op school kan worden geboden. Ouders spelen daarom een zeer belangrijke rol in de behandeling van dyslexie. Na afloop van een behandeling krijgt het kind huiswerk mee en ouders oefenen samen met het kind vier keer per week met het lezen en spellen. Dyslexiebehandeling vindt wekelijks plaats en heeft een duur van 45 minuten.

Neem contact op over de mogelijkheden voor dyslexiebehandelingen in Utrecht en Woerden.

Psycho-educatie bij dyslexie

Wanneer de stoornis dyslexie is vastgesteld, is het belangrijk te leren hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Tijdens de dyslexiebehandeling wordt psycho-educatie gegeven. Aan het kind wordt uitgelegd wat dyslexie is, wat de oorzaken en de gevolgen van dyslexie zijn en wat je eraan kunt doen. Psycho-educatie heeft vaak een positieve invloed op de motivatie, het zelfvertrouwen en de inzet van het kind, en daarmee op de resultaten van de dyslexiebehandeling. Ook voor ouders is psycho-educatie zinvol. Met kennis van dyslexie kan je je kind op een helpende manier ondersteunen.

Dyslexie screeningtest

In sommige gevallen gaat het de lezen en spellen bij uw kind moeizaam, maar wordt getwijfeld of er sprake is van dyslexie. In dat geval kunt u ervoor kiezen eerst een dyslexie screeningtest af te nemen. Met de Dyslexie Screening Test (DST) wordt de mate van risico op dyslexie gemeten.

Vind jouw weg binnen de dyslexiezorg:

Dyslexie Utrecht BuroKlink

Vragen over dyslexie of over de behandeling ervan? Neem gerust contact met mij op!