Dyscalculie

  /  Dyscalculie

“Wil het rekenen bij uw kind maar niet lukken en denkt u aan dyscalculie?”

a
Dyscalculie onderzoek
a
Dyscalculie behandeling
a
Psycho-educatie
Ondersteuning leerkracht en/of RT'er

Dyscalculieonderzoek

Vanaf groep 3 ontvangen kinderen rekeninstructie waarbij belangrijke rekenvaardigheden worden ontwikkeld met als doel ze te automatiseren. Bij sommige kinderen lukt het echter niet deze rekenvaardigheden eigen te maken. Elke som is nieuw, ook al is deze net nog opgelost. Mogelijk is er sprake van dyscalculie.

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is een stoornis die wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen bij het aanleren, automatiseren en toepassen van basisvaardigheden van rekenen en wiskunde, zonder dat er sprake is van een gebrek aan intelligentie of te weinig of slecht onderwijs.

Een dyscalculieonderzoek kan vanaf groep 5 worden aangevraagd. Wanneer sprake is van dyscalculie ontvangt uw kind een dyscalculieverklaring. Een dyscalculieverklaring geeft recht op extra voorzieningen in het onderwijs. Daarnaast kan gekozen worden voor dyscalculiebehandeling of, wanneer geen sprake blijkt te zijn van dyscalculie, (voor het voortzetten van) remedial teaching voor de rekenproblematiek.

Bij het stellen van de diagnose dyscalculie wordt gebruik gemaakt van de criteria van ‘Diagnostiek van dyscalculie voor gedragsdeskundigen’ (protocol DDG, 2016). Er wordt tijdens het onderzoek samengewerkt met een GZ-psycholoog. Buro Klink heeft geen contracten met gemeente Utrecht en gemeente Woerden. Daardoor is het niet mogelijk onderzoek naar dyscalculie of behandeling vergoed te krijgen.

Een dyscalculietest bestaat uit:

Het vaststellen van de ernst en hardnekkigheid van de rekenproblematiek.

Het uitsluiten van factoren die de rekenproblemen kunnen veroorzaken, zoals faalangst, werkgeheugen, motivatie, inadequaat onderwijs, schoolverzuim, sociaal-emotionele problemen of een algemeen verstandelijke beperking.

De bepaling van het algemene intelligentieniveau.

Tot slot wordt gezocht naar factoren die de achterstand op rekengebied verklaren.

Dyscalculiebehandeling

Dyscalculie gaat niet over, maar met veel oefenen kunnen kinderen wel beter leren rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs. Allereerst wordt teruggegaan naar de basis om het rekenen te versterken. Sommen worden stap voor stap volgens werkzame instructieprincipes aangeboden, steeds volgens eenzelfde stappenplan. Omdat het automatiseren moeizaam gaat, zoals bij de tafels van vermenigvuldiging, is veel oefenen en herhaling van de lesstof nodig. 

Naast extra oefening van de rekenlesstof, wordt aandacht besteed aan uitleg van de stoornis en hoe hier mee om te gaan door middel van psycho-educatie. Tijdens de behandeling wordt het kind hier emotioneel in ondersteund, zodat het zelfvertrouwen in het rekenen weer groeit. 

Omdat dyscalculie een hardnekkig probleem is, is meer oefening nodig dan (vaak) op school kan worden geboden. Ouders spelen daarom een belangrijke rol in de behandeling van dyscalculie. Na afloop van een behandeling krijgt het kind huiswerk mee en ouders oefenen samen met het kind vier keer per week met het rekenen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de dyscalculie en hangt af van wat bereikt wil worden. Dyscalculiebehandeling vindt wekelijks plaats en heeft een duur van 45 minuten.

Manon is gecertificeerd dyscalculiebehandelaar, opgeleid door het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie. Neem contact op over de mogelijkheden voor dyscalculiebehandelingen in Utrecht en Woerden.

Psycho-educatie bij dyscalculie

Psycho-educatie houdt in uitleg van de stoornis dyscalculie en hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Het is gebruikelijk om psycho-educatie te geven tijdens de dyscalculiebehandeling.

Ondersteuning leerkracht en/of RT’er

In sommige gevallen zijn de rekenproblemen van het kind zo ernstig dat de school handelingsverlegen is. Ouders of de school kunnen mij vragen te helpen een individuele leerlijn uit te zetten voor de leerling op het gebied van rekenen.

Vragen over dyscalculie of over de behandeling ervan? Neem gerust contact met mij op!